Dla pacjentów Dla pacjentów

IMPLANTY SŁUCHOWE

IMPLANTY SŁUCHOWE

Implanty słuchowe to aktywne urządzenia umożliwiające poprawę słuchu w sytuacji całkowitej lub częściowej głuchoty. W zależności od rodzaju i stopnia niedosłuchu, a także umiejscowienia implantu, można wyróżnić następujące rozwiązania: implanty na przewodnictwo kostne, implanty ucha środkowego, implanty ślimakowe oraz – rzadziej stosowane – implanty pniowe. Istnieją także implanty pasywne, do których zaliczamy protezki stosowane w chirurgii ucha środkowego, jednak w dalszej części nie będą one opisywane.

Każdy obecnie stosowany system implantu słuchowego składa się z dwóch części: części wewnętrznej czyli implantu, oraz zewnętrznej – procesora dźwięku. Poniżej znajdują się podstawowe informacje charakteryzujące poszczególne rodzaje aktywnych implantów słuchowych firmy MED-EL:

1) Implant na przewodnictwo kostne

 

System BONEBRIDGE może być stosowany w przypadkach niedosłuchu przewodzeniowego lub mieszanego, a także u pacjentów z jednostronną głuchotą. Zadaniem urządzenia jest przetworzenie fal akustycznych na wibracje, a następnie wprawienie w drgania kości czaszki. W ten sposób wibracje pobudzają ślimak, wywołując tym samym wrażenia słuchowe u pacjenta. Transmisja odbywa się więc bez udziału błony bębenkowej i kosteczek słuchowych.

Dodatkowo można dokonać następującego podziału:
implanty aktywne – w których przetwornik drgający umieszczony podskórnie, np. BONEBRIDGE
implanty pasywne – w których przetwornik drgający umieszczony w zewnętrznym procesorze dźwięku, np. BAHA Attract

System BONEBRIDGE firmy MED-EL składa się z procesora dźwięku oraz implantu z przetwornikiem BC-FMT. Charakteryzuje się tym, że implant umieszczony jest całkowicie pod skórą. Transmisja sygnału odbywa się drogą radiową, zatem nie jest to system penetrujący skórę, co zmniejsza ryzyko infekcji skóry i nie wymaga ona stałej pielęgnacji. Poza tym dzięki temu, że przetwornik drgający znajduje się w części wewnętrznej, pacjent nie odczuwa dyskomfortu związanego z naciskiem na skórę dla potrzeb stymulacji, co jest niewątpliwą zaletą.

Kryteria kwalifikacji w przypadku niedosłuchu przewodzeniowego i mieszanego:

 

 • Stwierdzony audiometrycznie niedosłuch typu przewodzeniowego lub mieszanego przy progach słyszenia dla przewodnictwa kostnego mieszczących się w zaciemnionej strefie wykresu
 • Wiek od 5 lat
 • Anatomia umożliwiająca (na podstawie tomografii komputerowej) odpowiednie umieszczenie implantu
 • Brak schorzeń pozaślimakowych i centralnych zaburzeń procesu przetwarzania słuchowego
 • Odpowiednia motywacja i oczekiwania

Kryteria kwalifikacji w przypadku jednostronnej głuchoty:

 

 • Stwierdzony niedosłuch typu zmysłowo-nerwowego stopnia znacznego lub głębokiego w uchu chorym przy progach słyszenia mieszczących się w zaciemnionej strefie wykresu
 • Stwierdzony normalny słuch w drugim uchu przy progach słyszenia mieszczących się w zaciemnionej strefie wykresu
 • Wiek od 5 lat
 • Anatomia umożliwiająca − na podstawie tomografii komputerowej – odpowiednie umieszczenie implantu
 • Brak schorzeń pozaślimakowych i centralnych zaburzeń procesu przetwarzania słuchowego po stronie zdrowego ucha
 • Odpowiednia motywacja i oczekiwania

2) Implant ucha środkowego

 

System Vibrant Soundbridge firmy MED-EL jest stosowany w przypadkach, gdy z różnych przyczyn nie można używać klasycznego aparatu słuchowego (atrezja, mikrocja, silny efekt okluzji, reakcje alergiczne spowodowane obecnością wkładki, sprzężenie akustyczne, względy estetyczne), a także gdy leczenie w postaci klasycznych operacji rekonstrukcyjnych ucha środkowego nie przyniosły efektu.

System składa się z części zewnętrznej – procesora dźwięku, oraz części wewnętrznej, tj. implantu ucha środkowego z przetwornikiem FMT.

Zasada działania polega na tym, że przetworzony sygnał jest transmitowany w postaci wibracji bezpośrednio do wybranych struktur ucha środkowego (z pominięciem zewnętrznego przewodu słuchowego w torze transmisji sygnału), co przypomina proces naturalnego słyszenia.

W zależności od tego, jaki rodzaj niedosłuchu został u pacjenta stwierdzony, część aktywna implantu zakładana jest na adekwatnych strukturach ucha środkowego:

 • w przypadku odbiorczego ubytku słuchu chirurg umieszcza przetwornik FMT na odnodze długiej lub krótkiej kowadełka, dzięki czemu możliwa jest mechaniczna stymulacja struktur anatomicznych ucha środkowego.
 • w przypadku przewodzeniowego i mieszanego ubytku słuchu przetwornik FMT umieszcza się w niszy okienka okrągłego lub na strzemiączku przy użyciu sprzęgaczy, bezpośrednio stymulując w ten sposób ślimak drganiami mechanicznymi.

Kryteria kwalifikacji w przypadku niedosłuchu odbiorczego:

 

 • Stwierdzony niedosłuch zmysłowo-nerwowy stopnia umiarkowanego lub znacznego
  przy stabilnych progach słyszenia przewodnictwa powietrznego (zaciemniony zakres)
 • Wiek od 5 lat
 • Prawidłowe funkcjonowanie ucha środkowego potwierdzone audiometrycznie i przez pomiary impedancji
 • Krzywa audiometrii słownej adekwatna do audiometrii tonalnej z rozumieniem mowy na poziomie przynajmniej 50% (test przy pomocy tzw. zestawów otwartych ze słuchawkami przy najwygodniejszym natężeniu dźwięku)
 • Możliwość odniesienia korzyści dzięki wzmocnieniu dźwięków
 • Brak schorzeń pozaślimakowych i centralnych zaburzeń procesu przetwarzania słuchowego
 • Odpowiednia motywacja i oczekiwania

Kryteria kwalifikacji w przypadku niedosłuchu przewodzeniowego i mieszanego:

 

 • Stwierdzony niedosłuch przewodzeniowy lub mieszany przy stabilnych progach słyszenia dla przewodnictwa kostnego (zaciemniony zakres)
 • Wiek od 5 lat
 • Brak czynnych infekcji ucha środkowego
 • Anatomia ucha umożliwiająca umieszczenie przetwornika FMT w miejscu odpowiednio przenoszącym drgania
 • Możliwość odniesienia korzyści dzięki wzmocnieniu dźwięków
 • Brak schorzeń pozaślimakowych i centralnych zaburzeń procesu przetwarzania słuchowego
 • Odpowiednia motywacja i oczekiwania

3) Implant ślimakowy

 

System implantu ślimakowego SYNCHRONY firmy MED-EL jest rozwiązaniem dla osób z niedosłuchem typu zmysłowo-nerwowego stopnia znacznego do głębokiego oraz dla osób z częściową głuchotą.

System składa się z części zewnętrznej, tj. procesora dźwięku, oraz części wewnętrznej, czyli implantu z linijką elektrod wprowadzaną do ślimaka.

Zadaniem implantu ślimakowego jest przejęcie funkcji uszkodzonych komórek słuchowych ucha wewnętrznego. W tym celu do elektrod implantu przesyłane są impulsy elektryczne, które bezpośrednio stymulacją elektrycznie zakończenia włókien nerwowych w celu wywołania wrażeń słuchowych u pacjenta.

Kryteria kwalifikacji:

 

 • Stwierdzony niedosłuch typu zmysłowo-nerwowego stopnia znacznego do głębokiego przy progach (zaciemniony zakres)
 • Działający nerw słuchowy
 • Ewentualne wcześniejsze korzystanie z optymalnie dopasowanego aparatu słuchowego
 • Brak lub niewielki pożytek ze wzmocnienia akustycznego
 • Odpowiednia motywacja i oczekiwania

W przypadku pacjentów z częściową głuchotą stosowany jest system implantu słuchowego SYNCHRONY EAS, umożliwiający stymulację elektryczno-akustyczną PDT-EAS. Rozwiązanie to jest połączeniem dwóch technologii: słyszenie dźwięków o wysokich częstotliwościach jest przywracane przy pomocy stymulacji elektrycznej, zaś dźwięki o niskich częstotliwościach są wzmacniane akustycznie.

Kryteria kwalifikacji:

 

 • Stwierdzony niedosłuch w zakresie wysokich częstotliwości przy progach słyszenia (zaciemniony zakres)
 • Brak deformacji i przeszkód w ślimaku, otosklerozy i osyfikacji oraz brak przeciwwskazań odnośnie ucha zewnętrznego
 • Stabilne progi przewodnictwa powietrznego
 • Rezerwa ślimakowa nie większa niż 15 dB
 • Rozumienie słów jednosylabowych ≤ 60% przy 65 dB HL z optymalnie dobranym aparatem słuchowym
 • Odpowiednia motywacja i oczekiwania

4) Implant pniowy

 

System implantu pniowego zapewnia wrażenia słuchowe dzięki stymulacji jąder ślimakowych impulsami elektrycznymi, umożliwiając tym samym odbiór dźwięków pacjentom z niedosłuchem nerwowym lub centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego z powodu NF II.

Cały system składa się z części zewnętrznej, tj. procesora dźwięku, oraz części wewnętrznej, czyli implantu z matrycą elektrod, którą umieszcza się na pniu mózgu w celu bezpośredniej stymulacji jąder ślimakowych.

Kryteria kwalifikacji:

 

 • Stwierdzony niedosłuch nerwowy bądź centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego z powodu nerwiakowłókniakowatości typu II
 • Wiek od 15 lat
 • W razie obecności guza niezbędne jest jego usunięcie podczas zabiegu chirurgicznego
 • Odpowiednia motywacja i oczekiwania

Należy pamiętać, że w celu uzyskania satysfakcjonujących wyników w zakresie poprawy słyszenia u pacjentów zaopatrzonych w protezy słuchowe, niezbędne jest zapewnienie im właściwej opieki protetycznej czy pooperacyjnej. W przypadku użytkowników systemów implantów słuchowych kluczowym zadaniem tej opieki jest ustawienie parametrów procesora dźwięku tak, by kilkuletnia rehabilitacja słuchowa przebiegała w optymalny sposób. Wymaga to systematycznego, intensywnego treningu prowadzonego pod kontrolą specjalistów, ponieważ operacja stanowi dopiero początek: żeby pacjent zaczął odbierać i rozumieć sens dźwięków docierających z otoczenia, musi m. in. regularnie wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne. Rehabilitacja oznacza więc trenowanie mózgu w zakresie interpretowania sygnałów z implantu słuchowego jako dźwięki i wykorzystania ich do rozwijania umiejętności słuchania, mówienia oraz komunikowania się.

Skip to content